Regulamin

 
REGULAMIN
dokonywania zakupów w sklepie internetowym sklep.decortech.pl
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym sklep.decortech.pl, prowadzonym przez DecorTech Kuroś - Pawłowska, Kandefer, Spółka Jawna, ul. Sułkowskiego 24, 76-200 Słupsk, NIP 839-320-14-19, REGON 369445420, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sdowym, telefon 601 617 185 strona sklepu www.sklep.decortech.pl
 2. Zakupów dokonuje się wyłącznie poprzez złożenie zamówienia na stronie internetowej http://sklep.decortech.pl
 3. Składając zamówienie należy wpisać ilość sztuk zamawianych produktów, wybrać wariant dostawy, wypełnić formularz z danymi zamawiającego, w tym podać dokładny adres, na który ma zostać doręczona przesyłka, zapoznać się z regulaminem oraz zatwierdzić zakup z obowiązkiem zapłaty.   
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podania swoich danych adresowych.
 5. Porozumiewanie się przez Kupującego ze sklepem odbywa się za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@decortech.pl, poczty tradycyjnej na adres wskazany w punkcie 1 lub telefonicznie pod numerem 601 617 185 lub 509 086 987 
 6. Kupujący potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w czasie składania zamówienia przycisku "zamawiam z obowiązkiem zapłaty". Złożenie
 7. zamówienia pociąga za sobą zawarcie umowy oraz obowiązek zapłaty. Kupujący powinien dokonać zapłaty w sposób określony w zamówieniu – przy odbiorze/za pobraniem lub w drodze przedpłaty. W przypadku przedpłaty powinna ona zostać dokonana w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia. Możliwe jest dokonanie dokonanie e-płatności za pośrednictwem wybranego operatora płatności.
 8. Przy zadeklarowaniu odbioru osobistego potwierdzenie zamówienia nie zwalnia kupującego z obowiązku telefonicznego skontaktowania się ze sklepem w celu uzgodnienia terminu odbioru zamówionych produktów.
 9. Jeżeli przy zamawianym produkcie znajduje się opis "WYSYŁKA GRATIS" oznacza to, że koszty wysyłki pokrywa sklep, przy czym:
  1. wysyłka gratis dotyczy wyłącznie przesyłek na terytorium Polski
  2. przesyłki poza terytorium Polski mogą być dokonane wyłącznie za dodatkową opłatą uzgodnioną indywidualnie ze sklepem,
 10. Wysyłka "za pobraniem" oznacza, że do wartości zamówienia doliczona zostanie opłata podana na stronie sklepu.
 11. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Kupującego.   
 12. W razie nieodebrania przesyłki przez Kupującego ponowna wysyłka jest możliwa po dokonaniu przez Kupującego opłaty w wysokości kosztów poniesionych przez sklep z powodu zwrotu przesyłki i jej ponownego wysłania.
 13. Kupujący powinien podać w tytule przelewu numer zamówienia. Jeśli numeru tego nie będzie, a dane posiadacza konta będą inne niż dane kupującego, przesyłka może nie zostać wysłana aż do chwili skontaktowania się kupującego ze sklepem i wyjaśnienia sprawy.    
 14. Przesyłki wysyłane są w dni robocze, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia, a w przypadku wyboru opcji przedpłaty - od opłacenia zamówienia (otrzymania przelewu na konto bankowe sklepu), przy czym za opłacenie zamówienia uważa się otrzymanie 100% wartości zamówienia. Dla zamówień dostosowywanych do indywidualnych potrzeb Kupującego termin wysyłki dostawy wynosi do 30 dni roboczych. Terminy wysyłki wskazane w zdaniu poprzednim nie dotyczą sytuacji, gdy towar w chwili składania zamówienia nie jest dostępny w magazynie sklepu.   
 15. Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT 
 16. Kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy (zamówienia) bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W takim wypadku Kupujący ponosi koszt wysyłki zwrotnej. Pouczenie o prawie do odstąpienia wraz z wzorem oświadczenia zostaje przesłane Kupującemu wraz z towarem. Kupujący będący konsumentem ma również prawo do odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia za pomocą formularza znajdującego się na stronie sklepu. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta). Informacja o braku możliwości odstąpienia znajduje się w podsumowaniu zamówienia.
 17. Sklep jest zobowiązany dostarczyć towar bez wad. W wypadku, gdy dostarczony towar jest wadliwy Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 18. Reklamacje można składać pocztą elektroniczną lub listownie na adresy wskazane w punkcie 5, dla konsumentów w terminie określonym przepisami prawa, w szczególności Kodeksem cywilnym, a w przypadku kupujących będących przedsiębiorcami  – w ciągu dwóch tygodni od otrzymania towaru. Rekomendowany formularz reklamacji znajduje się na stronie głównej. Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, przy czym termin ten może ulec wydłużeniu w razie potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Kupującego lub od producenta, o czym Kupujący będzie informowany bezzwłocznie. Korespondencja w sprawie reklamacji będzie prowadzona poprzez pocztę elektroniczną lub na wniosek Kupującego listownie.
 19. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przesłanych przez kupujących w formularzu zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są przez sklep jedynie w celu realizacji sprzedaży produktów. Sklep umożliwia wgląd do przechowywanych danych osobowych kupującego oraz żadanie ich zmiany lub usunięcia.
 20. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w punkcie 15 i 17, Kupującemu przysługuje prawo do wymiany towaru na inny znajdujący się w asortymencie Sklepu, jeżeli cena towaru wymienianego nie jest niższa niż cena towaru, na który Kupujący chce go wymienić. W takim wypadku Kupujący ponosi koszt wysyłki zwrotnej towaru wymienianego oraz koszt wysyłki do niego towaru, na który dokonał wymiany.
 21. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 22. Informacja o pozasądowych sposobach rozstrzygania sporów konsumenckich (art. 12 ust. 1 pkt. 21 ustawy o prawach konsumenta).
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsument
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 • Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.               
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.