Polityka Prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, informujemy Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych.

 

 

1. Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DecorTech Spółka Jawna z siedzibą w Słupsku, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 000717629, NIP: 8393201419, REGON: 369445420.

Kontakt z nami jest możliwy pod adresem: ul. Banacha 11/2, 76-200 Słupsk, na adres mailowy: decortech@decortech.pl lub telefonicznie: 509086987.

 

2. Cel przetwarzania danych osobowych i okres ich przechowywania

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie realizowane do celów związanych z realizacją stosunku łączącego Panią/Pana z DecorTech Spółką Jawną w Słupsku. Dane przetwarzane będą przez okres uzasadniony rodzajem stosunku łączącego Pani/Pana osobę z DecorTech Spółką Jawną w Słupsku jak np. do czasu zakończenia procesu udzielenia zamówienia lub realizacji umowy, z tym zastrzeżeniem, że dane te mogą być przetwarzane również po ustaniu powyższych okresów, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W celu wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy do tego uprawnione. Przetwarzanie Pani/Pana danych pozyskanych w ramach rejestracji obrazu (monitoring wizyjny) będzie realizowane w celu przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy, w celu ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony mienia. Materiały z monitoringu wizyjnego będą przechowywane nie dłużej niż trzy miesiące licząc od dnia nagrania, o ile nie zaistnieje konieczność ich przechowywania do czasu zakończenia określonego postępowania, w którym będą stanowić dowód.

 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest odpowiednio: niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych, co dotyczy także danych pozyskanych w ramach monitoringu wizyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w pozostałym zakresie: Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

4. Kategorie, sposób pozyskania i zakres przetwarzania danych osobowych

 

Przetwarzamy dane osobowe pozyskane od Pani/Pana, które zostały przekazane w procesie nawiązania i realizacji stosunku łączącego Pani/Pana osobę z DecorTech Spółką Jawną w Słupsku. Są to przede wszystkim dane niezbędne do realizacji wobec Pani/Pana obowiązków przez Administratora danych zgodnie z przepisami prawa i procedurami obowiązującymi u Administratora danych osobowych. Są to przede wszystkim dane identyfikujące Panią/Pana, dane umożliwiające kontakt z Panią/Panem oraz określające stosunek prawny i faktyczny pomiędzy Panią/Panem a Administratorem danych i ich przebieg.

 

5. Udostępnianie danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m. in. dostawcom usług IT, podmiotom przeprowadzającym lustrację, badania, audyty Administratora, podmiotom świadczącym usługi archiwizacyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora oraz na podstawie upoważnienia udzielonego przez Administratora danych osobowych. Pani/Pana dane mogą być również przekazywane podmiotom wspierającym i współpracującym z Administratorem w ramach świadczenia usług oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. obsłudze prawnej, właściwym organom podatkowym oraz właściwemu oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego) czy umożliwienia przeprowadzenia kontroli organom do tego uprawnionym.

 

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Na mocy art. 15 – 22 RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:

1) prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,

2) prawo żądania sprostowania danych,

3) prawo żądania usunięcia danych,

4) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,

6) prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane dane na tej podstawie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

7) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,

8) niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy złożyć pisemny wniosek umożliwiający jednoznaczne zidentyfikowanie tożsamości osoby, której dane dotyczą bezpośrednio w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem adresu mailowego: decortech@decortech.pl

 

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO.

 

Jednocześnie informujemy, że zbieranie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do realizacji procesu udzielenia zamówienia, uniemożliwia jego wykonanie wobec Pani/Pana osoby.

 

Informujemy także, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a także, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.